Skolestart for alle elever i uke 20

Oppstart av alle trinn ved LVMS

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevene vil være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

For elever fra 5. trinn og oppover kan opplæringen på skolen kombineres med hjemmeundervisning dersom det er nødvendig ut fra gjeldende smittevernregler. LVMS har valgt å ha tilbud ved skolen til alle elever fra og med tirsdag 12/5-20.

Elevene på 1.–4. trinn, som startet opp 27. april, skal så langt som mulig motta et fulltidstilbud på skolen. Skoleeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Smitteforebyggende tiltak ved skolen

Ingen kan lastes dersom smitte i skolen oppstår. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå fordi det ikke er mulig å forhindre alle nye tilfeller. Det betyr at det kan komme smitte inn i skolen, men tiltakene beskrevet her vil begrense smittespredning blant barn og ansatte i skolen.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene som listet opp her gjennomføres, vil smittespredningen likevel bli begrenset. 

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Rene hender er det viktigste tiltaket mot slik indirekte smitte.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle elever og de ansatte er kjent med tiltakene under.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Både de ansatte og elevene må få god opplæring i håndvask. Dette kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask. For de yngste elevene kan det lages rutiner som barna synes er gøy å gjennomføre. Som hovedregel bør håndvask skje med voksen tilstede, særlig for de yngste elevene.

Elever og ansatte skal vaske hender:

  • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • Når man kommer til skole/SFO
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt
  • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender (for eksempel i garderoben).

Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Alkoholbasert desinfeksjon er egnet ute og på tur, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Hostehygiene:

Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. Et slikt tiltak kan være vanskelig for små barn, men eldre elever og ansatte kan oppfordres til dette.

Spesialundervisning og andre individuelle rettigheter

Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal som hovedregel få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme.

Skoleeier kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. Det skal være en høy terskel for å gjøre tilpasninger. I vurderingen skal det legges stor vekt på elevens beste. Det kan også tas hensyn til tilgangen på lærere og nødvendig utstyr. Eksempler på tilpasninger kan være hvordan tilretteleggingen organiseres og antallet timer per uke.

Åpningen for å gjøre tilpasninger gjelder vedtak med hjemmel i kapittel 2 (grunnskolen), kapittel 3 (videregående opplæring), kapittel 4A (opplæring spesielt organisert for voksne) og kapittel 5 (spesialundervisning).

Når det er forsvarlig, kan kommunen/skolen fatte vedtak om blant annet spesialundervisning uten at det er utarbeidet sakkyndig vurdering. Dette gjelder typisk hvor vedtak skal forlenges eller det av andre grunner er relativt klart hva vedtaket bør være. Hvor lenge vedtaket gjelder, har betydning for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å fastsette kortvarige vedtak, for deretter gjennomføre en sakkyndig vurdering og fatte nytt vedtak når situasjonen tillater det. Utredninger, kartlegginger mv. som kan gjennomføres i samsvar med de smittevernreglene som gjelder, skal likevel gjennomføres som normalt.

Skoleskyss:

Skolebuss (og taxi) går som normalt fra og med torsdag 12/5 2020.

Følgende gjelder kun for Bjørnli: På grunn av smittevern er det satt opp 2 busser i stedet for 1. Elever som går i trinn 1 – 6 går om bord i bussen først, deretter elever fra trinn 7 – 10. Buss 2 kommer noen få minutter senere enn buss 1. De eldste elevene må kanskje vente litt ekstra på bussholdeplassen.

Dette kan føre til at elever i trinn 8 – 10 kommer litt sent til skolestart.

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

Hvis det ikke er mulig å unngå skoleskyss, kan det være nødvendig å tilpasse oppmøtetidspunktet på skolen.


Se også smittevern i kollektivtransport  (fhi.no)

https://atb.no/aktuelt/skoleskyss-og-smittevern-om-bord-i-buss-article14969-28.html

Leirskole

Kravet i om å tilby leirskole gjelder ikke for elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole våren 2020. For elever på lavere trinn gjelder kravet om leirskole selv om det var planlagt leirskole våren 2020 som må avlyses på grunn av utbruddet av Covid-19. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

SFO kan ha kortere åpningstid

Hovedregelen er at SFO skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Foreldre skal ikke betale for SFO når den er stengt. For foreldre med barn som mottar tilbud i SFO, gjelder foreldrebetaling som normalt.

Annen informasjon

Informasjon til foresatte i hvert enkelt trinn, oppfølging faglig eller sosialt, gjøres av ansvarlige lærere. Enten kontaktlærer eller faglærer.