Organisering og tilbud

På denne siden finner du svar på skolens organisering og tilbud!

Skoledagens start og slutt:
For 1 – 7: 08:30 – 14:10
For 8 – 10: 08:10 – 14:15

Klasserom og uteareal
1 – 4.trinn har sine klasserom i A-fløya. Dette er det lille bygget som ligger lengst ned mot Idrettsbygget, og som også huser tannlegen.
5 – 10.trinn har sine klasserom i C-fløya, som da er hovedbygget.
I hovedbygget finner dere også administrasjonen, kantine, musikkrom samt kunst & håndtverksrom.

Skolen har 3 skolegårder som benyttes i friminuttene, i tillegg bruker vi deler av naboskogen.
2 av skolegårdene har ballbinge (med kunstgress fra høsten 2018!), i tillegg har man aktiviteter som streethockey, volleyball, slåball, ulike huskestativ, klatrestativ, lekehus m.m
Om vinteren har vi områdets kuleste akebakke, samt egen skøytebane!

Bibliotek:
Skolen har et lite skolebibliotek, i tillegg er vi flittige brukere av det kommunale biblioteket på Løkken.

IKT:
Alle elever på mellomtrinn og ungdomstrinn har egen bærbar PC fra skolen som benyttes i undervisningen.
Småtrinn disponerer om lag 20 Ipad’er , bærbare- og stasjonære pc’er.
Alle undervisningsrom har prosjektor og fra høsten 2018 starter skolen innfasing av SmartBoards i klasserommene.

Fadderordning:
Elevene i trinn 6 er faddere for elevene i trinn 1. De skal blant annet hjelpe og følge opp de minste i løpet av skoledagen, når det er nødvendig.

Skolemelk:
Alle elever kan abonnere på skolemelk. Bestilles av hver enkelt på www.skolelyst.no. Ordenselevene i hvert trinn henter melk til sine trinn.

Miljøarbeid:
Alle elevene skal være med å holde orden rundt seg og skape trivsel på skolen. Alle trinn rydder sitt eget klasserom og andre arealer de oppholder seg. Harmoni og høflighet er sentralt i Montessori pedagogikken, alle skal være høflige mot hverandre og skape en harmonisk stemning på skolen.

Kantine:
Elevene i trinn 5 – 10 har tilbud om et måltid i skolens kantine i løpet av skoledagen. Elevene i 1 – 4 har tilbud om skolefrokost hver dag klokken 08:00 på SFO.

Kroppsøving og svømming:
Skolen disponerer idrettsbygget på Løkken til svømmeundervisning og kroppsøving. Elevene har svømmeopplæring fra 2.trinn – 10.trinn, fra uken etter høstferie og frem til påskeferie. Skolen disponerer også kunstgressbanen og multibanen på Løkken til kroppsøving.

Elevrådet
Har møter med jevne mellomrom. Her er elevene fra trinn 5 – 10 representert.

FAU
Foreldrene i hvert trinn velger en klassekontakt og en vara. Klassekontaktene møter i FAU. Leder skoleåret 2018/2019 er Kurt Børset.

Lov og reglement
Ordensreglementet bygger på krav og spesifikasjoner fra UDIR. Ordensreglementet blir gjennomgått ved skolestart hvert år. Sendes også med elevene hjem.

Opplæringsloven § 9a
Elevenes arbeidsmiljølov. Informasjon fra UDIR ligger på deres nettsider, link til sidene finnes på skolens hjemmeside.

Opplæringsloven § 2-3a
Regulerer retten til fritak fra aktiviteter m.m. i undervisningen. Informasjon om denne rettigheten finnes på skolens hjemmeside. Skolen sender ut særskilt informasjon i forkant av skolegudstjeneste eller lignende aktiviteter.